BIREPO | Håndværkerbyen 17, 2670 Greve | CVR DK70904519 | info@birepo.dk | Tlf. +45 4390 3733

Salgsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Birepo´s salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Birepo´s salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Birepo´s afgivne tilbud og ordrebekræftelser - fremsendt på mail eller postalt - det samlede aftalegrundlag om Birepo's salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens eventuelle indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Birepo udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Birepo sælger og leverer til kunden, er nye (medmindre andet er aftalt) og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser i form af f.eks installation, som Birepo sælger og leverer til kunden udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til godkendelser, certificeringer montage- og installationsvejledning.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Birepo sælger og leverer til kunden, er eksempelvis nøglerør- og bokse beregnet til at give adgang til 3. part. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Birepo i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade der kan henføres til manglende adgang eller brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Birepo, i det omfang Birepo måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

3.4 Produktinformation. Oplysninger om produkter, priser, specifikationer, salgsfremmende materialer, herunder information på Birepos hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

3.5 Produktkvalitet. Produkter og reservedele leveres som almindelige handelsvarer og uden ansvar for specielle modifikationer.

3.6 Produkt egnethed. Det er kunden, der er ansvarlig for at sikre, at produktet egner sig til kundens behov og anvendelsesområde eller at produktet har og opfylder særlige egenskaber der måtte kræves.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Birepo´s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Birepo bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og fragt.

4.2 Ordrer med fakturabeløb under kr. 500,00 udløser et håndteringsgebyr på kr. 125,00

4.3 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 20 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Birepo er uden ansvar for, har Birepo ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Birepo, har Birepo ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Birepo´s tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Birepo i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Birepo, medmindre Birepo meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. For at en ordre er gyldig og bindende for Birepo, skal Kunden sende ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Birepo skriftligt. En ordre skal som minimum indeholde rekvisitionsnummer og leverings- og installationsadresse for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse.

6.3 Ordrebekræftelser. Birepo tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Birepo.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Birepo´s skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Birepo´s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Birepo skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Ved levering foretaget af fragtfører udpeget af Birepo, overgår risikoen for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelsers hændelige undergang ved levering til den aftalte leveringsadresse. Kunden betaler fragt medmindre andet er aftalt. I alle andre tilfælde overgår risikoen for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelsers hændelige undergang ved kundens eller en af kunden udpeget fragtførers afhentning af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelsers henstående lager eller lokation.

7.2 Leveringstid. Birepo bestræber sig på at levere solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den forventede tid eller indenfor en fastsat periode, der fremgår af Birepos ordrebekræftelse. Birepo har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Birepo forbeholder sig retten til at foretage delleverancer og der tages forbehold for forsinkelse fra Birepo´s leverandører.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Birepo. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Birepo, kan den ikke senere gøres gældende. Reklamation berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for leverancen eller en del heraf.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Birepo forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Birepo kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Birepo undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Birepo. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Birepos garantiperiode er 12 måneder regnet fra leveringstidspunkt. Birepo garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. Birepos garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Birepo´s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Birepo, og (iv) andre forhold, som Birepo er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Birepo. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Birepo, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Birepo de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Birepo beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Birepo har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Birepo kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Birepo. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Birepo. Birepo bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Birepo har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Birepo fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse. Hvis Birepo undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Birepo har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Birepo. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Birepo er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Birepo, i det omfang Birepo måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Birepos ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Birepo netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Birepo har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Birepo ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Birepo ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Birepo´s kontrol, og som Birepo ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Ejendomsforbehold

Det leverede udstyr forbliver Birepos ejendom indtil den fulde købesum inklusive eventueltåløbne omkostninger, rente m.v er betalt til Birepo.

12. Returnering

Kunden kan iht. de til enhver tid gældende betingelser for returnering af produkter og reservedele returnere købte produkter og altid forudsat at produktet og/eller reservedelen er i ubeskadiget stand og returneres i original emballage og/eller omhyggeligt emballeret

13. Immaterielle rettigheder

13.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Birepo.

13.2 Software. Ved levering af software erhverver kunden alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwareproduktet

14. Fortrolighed

14.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Birepos erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

14.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Birepo fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

14.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 14.1-14.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

15. Ændringer

15.1 Birepo forbeholder sig retten at ændre disse Salgs- og Leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af Salgs- og Leveringsbetingelser kan altid findes på www.birepo.dk

15.2 Birepo forbeholder sig også retten til at ændre til at ændre Betingelser for Produkter og Reservedele. Den til enhver tid gældende version af Betingelser for returnering af Produkter og Reservedele kan altid findes på www.birepo.dk

16. Gældende ret og værneting

16.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

16.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København

BIREPO | Håndværkerbyen 17, 2670 Greve | CVR DK70904519 | info@birepo.dk | Tlf. +45 4390 3733
@ Copyright Birepo